اخبار

عضویت در اتاق ایران1398/01/22

آقای مسعود ابریشمی به عنوان منتخب اتاق بازرگانی کاشان جهت عضویت در اتاق ایران معرفی شدند.