اخبار

انتخابات اتاق بازرگانی کاشان1397/12/15

جناب آقای مسعود ابریشمی، مدیرعامل شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی کاشان پیروز شدند.